UninTech®脊柱内窥镜

产品详情 UninTech®平台 关联产品

产品详情

UninTech®脊柱内窥镜
医疗器械名称:脊柱内窥镜     医疗器械广告批准文号:鲁械广审(文)第2023095668号     禁忌语:禁忌内容或注意事项详见说明书

UninTech®平台

全脊柱微创整体解决方案

关联产品

内镜
 UninTech®脊柱内窥镜
UninTech®脊柱内窥镜

查阅详情